Dec 12, 2015 · Wallagga Lixaa, aanaa Laaloo Asaabii keessatti, Arsii, magaalaa Dodolaa keessattii fi Shawaa Kaaba-Lixaa, magaalaa Walisoo keessatti illee akkasuma lubbuun namaa dhabamuu fi hedduun ka biroon madaa’uu jiraattonnii fi hoogganoonni paartii mormituu kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiran.

Labsii Liizii Lafa Magaalaa Oromiyaa Fi Federaalaa. Labsii Magaalaalee Oromiyaa. Labsii Qaama Raawwachiftuu 213 2011. Labsii To Annoo Qulqulina Bunaa Lak 160 Bara 2002. Haaluma kanaan akka garee Hariiroo Hawaasaatti bara baajataa kana keessa hanga gabaafni kun qophaa’utti abbootiin seeraa garee siviilii marii labsii lafa baadiyyaa lakk.130/99 keessattuu kwt 16 irratti, seera deemsa falmii siviilii keewwata 358 ilaalchisee namni murtiin bakka inni hin jirretti kenname murtii mormuuf haala kamiin dhiyaachuu ...